Všeobecné informace

Mezinárodní zkoušky

ANGLICKÝ JAZYK

PET (Preliminary English Test - Level 2)
Představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Studium vedoucí k úspěšnému složení zkoušky by mělo vybavit studenta jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí. Nesplňuje nároky pro přijetí na anglické univerzity.
Doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 380 hodin studia.

Zkouška má tyto části:

 • 1. Čtení a psaní
 • 2. Poslech
 • 3. Rozhovor

FCE (First Certificate in English - Level 3)
Mejrozšířenější ze všech " Cambridge" jazykových zkoušek. Je to zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, vyžadující značnou jazykovou znalost. Je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu, při styku s veřejností nebo sekretářské práce v bankovnictví, aeroliniích, stravování, vzdělávacích institucích atd. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 - 600 hodin studia.

Zkouška má tyto části:

 • 1. Čtení
 • 2. Psaní
 • 3. Užití anglického jazyka
 • 4. Poslech
 • 5. Rozhovor

CAE (Certificate in Advanced English - Level 4)
Představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání. Získání certifikátu CAE představuje splnění vstupního požadavku na znalost angličtiny na většinu univerzit ve Spojeném království.

Zkouška má tyto části:

 • 1. Čtení
 • 2. Psaní
 • 3. Užití anglického jazyka
 • 4. Poslech
 • 5. Rozhovor

CPE (Certificate of Proficiency in English - Level 5)
Je nejvyšší a nejdéle používaná jazyková kvalifikace z této série zkoušek. Získáním CPE splňujete vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci, která se vyžaduje na univerzitách ve Spojeném království a na mnoha dalších univerzitách v ostatních anglicky mluvících zemích. Zkouška CPE je uznávána v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí.

Zkouška má tyto části:

 • 1. Čtení
 • 2. Kompozice
 • 3. Užití anglického jazyka
 • 4. Poslech
 • 5. Rozhovor

BUSINESS ENGLISH EXAMS: 

BEC Preliminary (dříve BEC 1) je zkouškou pro uchazeče na základním a mírně pokročilém stupni znalosti a náročností odpovídá jazykovému testu Cambridge level 1 (PET). Je určena dospělým, kteří v obchodním prostředí pracují nebo se na takovouto práci připravují.
BEC Vantage (dříve BEC 2) je zkouška pro pokročilé uchazeče, kteří pracují nebo se připravují k práci v mnoha oblastech obchodní činnosti - tj. od všeobecné kancelářské práce po výrobu a finanční služby. Tato zkouška odpovídá stupni Cambridge level 3 (FCE).
BEC Higher (dříve BEC 3) je zaměřena na studenty, kteří již mají obchodní či administrativní schopnosti. Od uchazečů na tomto stupni se očekává, že zvládnou složité jazykové struktury a ovládají širokou slovní zásobu. Tato zkouška odpovídá stupni znalosti Cambridge level 4 (CAE).

IELTS (International English Language Testing System) 
Uznáván mnoha univerzitami ve Spojeném království, Austrálii, na Novém Zélandu a v Severní Americe jako vstupní jazykový požadavek. IELTS hodnotí, zda jste schopni studovat nebo školit se v anglickém jazyce. Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge, Britské rady a IDP Education Australia.

Tato zkouška testuje vaši schopnost číst, psát, mluvit a rozumět anglicky na akademické nebo všeobecné úrovni. Znamená to, že IELTS má dvě verze :
a)  akademická verze - doporučujeme zájemcům o vysokoškolské studium.
b) všeobecná verze - vhodné pro zájemce o středoškolské studium v anglicky mluvících zemích nebo pro ty, kdo chtějí získat pracovní zkušenosti. Tento typ zkoušky je také vhodný pro účastníky tréninkových programů, které nejsou na vysokoškolské úrovni. Tato verze je rovněž používána pro imigrační účely.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Zkouška je vyžadována americkými univerzitami od studentů, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Platí rovněž na některých ostatních vysokých školách v anglicky mluvících zemích, kde se vyučuje v angličtině. Výsledek testu platí dva roky.
Test se skládá pouze na počítači a testování trvá maximálně 4 hodiny.

Zkouška má tyto části

 • 1. Poslech
 • 2. Gramatika
 • 3. Porozumění čtenému textu
 • 4. Esej

NĚMECKÝ JAZYK:

ZD (Zertifikat Deutsch)
Předmětem zkoušky ZD je prokázání základních vědomostí z německého jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, což by vám mělo umožnit domluvit se ve všech situacích každodenního života. Absolvováním této zkoušky prokazujete také zvládnutí podstatné části gramatického systému a schopnost podílet a aktivně se účastnit běžných rozhovorů. Také musíte být schopni jak ústně, tak písemně prezentovat jednoduchá témata a rozumět textům týkajících se běžných věcí.

ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung)
Osvědčením o absolvování ZMP prokazujete, že máte velmi dobré znalosti německého jazyka, jste schopni se vyjadřovat písemně a ústně na mnohá témata a že zvládáte i složitější texty.

Téměř všechny vyšší odborné školy a některé německé univerzity akceptují tuto zkoušku jako důkaz dostačujících vědomostí německého jazyka pro studium. Před začátkem studia se prosím v každém případě informujte na vámi vybrané vysoké škole/univerzitě.

ŠPANĚLSKÝ JAZYK:

DELE (Diploma of Spanish as a Foreign Language) je oficiálním dokladem o tom, že je student vybaven takovými jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci ve španělsky mluvícím prostředí. Je plně uznáván španělským ministerstvem školství, kultury a sportu. Za organizaci zkoušek je zodpovědný Institut Cervantes a za přípravu, opravy a výsledky zkoušek je odpovědná University of Salamanca.

Zkouška DELE je rozdělena do tří znalostních úrovní:

 • C.I.E (Certificado Inicial de Espańol) - střední jazyková úroveň
  Dokazuje uspokojivé znalosti jazyka. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní schopnost orientace ve španělském jazyce.
 • D.B.E (Diploma Básico de Espańol) - vyšší střední úroveň jazyka
  Složení zkoušky by mělo vybavit studenta jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci ve španělsky mluvícím prostředí.
 • D.S.E (Diploma Superior de Espańol) - pokročilá úroveň jazyka
  Složení zkoušky zaručuje studentovi schopnost komunikace na poměrně vysoké jazykové úrovni a orientaci v kulturním zázemí jazyka.