Všeobecné informace

Kvalitní výuka

 • Efektivní výuka
  Snažíme se částečně ustoupit od tradičních vyučovacích metod a plně využít skutečnosti, že jste v zemi, kde se vyučovaným jazykem hovoří. Právě pobyt v tom “pravém prostředí” nám nabízí fantastické možnosti, jak studenty inspirovat a dovést k úspěchu. Neocenitelnou příležitost nám poskytuje přirozená cesta k nabytí vědomostí a možnost okamžitého využití nově získané znalosti v praxi, což v případě studia jazyků zvyšuje motivaci studentů. Studenti se při vyučování dozvídají mnoho věcí o kultuře a historii cizí země. Možnost procvičovat jazyk mají i v hostitelských rodinách a při aktivitách ve volném čase. Učení probíhá v podstatě po celou dobu kurzu a studenti jsou podněcováni k maximálně aktivnímu postoji.
 • Malé skupiny – lepší a pružnější výuka
  Po úvodním rozřazovacím testu se třída rozdělí na několik menších skupin na základě jazykových znalostí studentů. Když jsou skupiny malé, tedy 15 studentů ve skupině, může učitel uspokojivě vyjít vstříc individuálním potřebám každého studenta. Každá třída má k dispozici dva až tři pedagogy, kteří po celou dobu kurzu společně plánují výuku. Ve většině kurzů se setkáte se zahraničními lektory. Studenti mají možnost ovlivňovat náplň výuky.
 • Projektové vyučování a tzv. “link lessons”
  Projektové vyučování je moderní vyučovací metoda, kterou naši partneři hojně využívají. Je zajímavá a přitažlivá pro studenty a vykazuje vysokou učební efektivitu. Projekt je dlouhodobý či krátkodobý úkol. Student ho plní individuálně nebo na něm spolupracuje ve skupině. Příkladem individuálního projektu může být vedení deníku po celou dobu kurzu. V něm je místo jak pro školní povinnosti, tak i pro volný čas. Tento deník student vede samozřejmě v jazyce dané země. Součástí tohoto typu vyučování se mohou stát i výlety za pamětihodnostmi konané ve volném čase. Studenti dostanou ve skupině či po dvojicích za úkol vyhledat si o daném místě informace z literatury přístupné v místní knihovně, v muzeu nebo přímo od místních obyvatel. Na základě těchto informací potom připraví ostatním malý referát o tom, co se dozvěděli. Projektová metoda rozvíjí nejen jazykové schopnosti ale i schopnost spolupráce a tím, že vyžaduje od studentů aktivní přístup, je motivuje k další práci. Jazykové kurzy jsou sestavovány právě tak, aby byly vhodné pro tento typ vyučovací metody.
   
  Další velmi často využívanou metodou jsou diskuse. Výchozím bodem k nim bývají nejčastěji texty týkající se aktuálních témat či zprávy z rádia, televize. Při výběru témat je hlavním kritériem přitažlivost pro studenty, a proto se snažíme motivovat studenty k samostatnému vyhledávání těchto témat. Tímto způsobem se studenti cvičí v umění hovořit, naslouchat, číst a psát. Učí se ale také pracovat s informacemi v cizím jazyce, což je v dnešní době téměř nedocenitelné.
 • Vhodný studijní materiál
  Abychom dosáhli kýžených studijních výsledků, naši partneři kladou velký důraz na vzdělání pedagogů a na studijní materiál. Studijní program je vypracován na základě stejných principů, jaké platí v evropských školách. Při výuce využíváme vlastní materiály, vypracované ve spolupráci s naší pedagogickou radou, která je v kontaktu s několika univerzitami. Učební materiály obdrží studenti první školní den.
 • Rozřazovací a závěrečný test
  První den školy absolvujete rozřazovací test. Na základě jeho výsledků určíme vaši jazykovou úroveň a dle ní budete rozděleni do 15-ti členných skupin. Tento test vám a vašim učitelům pomůže vyhodnotit oblasti, které jsou v daném jazyce vaší slabou stránkou, a budete se tedy moci plně zaměřit na její zlepšení. Na závěr kurzu vám zadáme závěrečný test. Jeho výsledky vám ukáží, jakého jazykového pokroku jste dosáhli a co je ještě možno zlepšovat.
 • Získáte diplom
  Po skončení kurzu obdržíte diplom, který budete moci využít v budoucnosti, až se budete hlásit na školu nebo si hledat zaměstnání.
 • Kvalitní učitelé/vedoucí - průvodci celým jazykovým kurzem
  Kvalitní učitel je jednou ze základních podmínek úspěšnosti učebního procesu. Bude vám k dispozici po celou dobu kurzu, proto je jeho přítomnost velmi důležitá. Všichni naši učitelé prošli speciálním školením a díky přísnému výběru a kvalitnímu vzdělání odvádějí každoročně vynikající práci. Ve škole i při všech aktivitách a výletech se jeden vedoucí stará o 15 studentů. Tím je zajištěna maximální bezpečnost na kurzu.
 • Místní zaměstnanci jsou oporou vedoucím kurzu.
  V každém místě, kde pořádáme naše kurzy, má náš partner vlastní kancelář se zkušenými zaměstnanci, kteří se starají o poskytování služeb studentům. Kanceláře jsou vybaveny mj. telefony, faxy, mobilními telefony a přístupem na internet, a proto je v případě potřeby možné navázat spojení mezi rodiči a studenty.
 • 24-hodinový servis v kurzovním městě
  Jednou z našich priorit je zajištění bezpečí studentů na jazykovém kurzu. Vaši učitelé a místní zaměstnanci jsou vám k dispozici 24 hodin denně. Pokud se vyskytne problém, můžete se obrátit i na hostitelskou rodinu, která za vás přebírá po dobu kurzu zodpovědnost. Pro rodiče jsme k dispozici v naší pražské kanceláři a v průběhu léta je pro nouzová volání určen "emergency" mobil. •