Všeobecné informace

Standardy CSIET

Všechny americké umisťovací organizace jsou registrovány u CSIET, nezávislé americké organizace kontrolující kvalitu výměnných programů. Více informací naleznete na www.csiet.org.

Požadavek č. 1: Vzdělávací hledisko

 • 1. Programy budou sestaveny tak, aby splňovaly vzdělávací účely z hlediska mezinárodní zkušenosti.
 • 2. Organizace, která program sponzoruje, jasně stanoví cíle a vzdělávací záměry tak, aby splňovaly vzdělávací účely jejích programů.

Požadavek č. 2: Organizační profil

 • 1. Struktura a správa organizace bude jasně definována.
 • 2. Organizace bude mít personál, jenž bude programy účinně spravovat. Organizace bude mít přímou kontrolu při umisťování a dozoru přijíždějících studentů a při přijímání, propouštění a výměně zástupců pro danou oblast. Organizace se nesmí spojit s jiným subjektem, který zjevně tuto kontrolu uplatňuje.
 • 3. Organizace se řídí právními předpisy některého z 50 států Spojených států amerických či území District of Columbia.
 • 4. Organizace se prokáže svými úspěchy v mezinárodním vzdělávacím cestování na základě alespoň jednoho celého školního roku od svého vzniku jakožto korporace.

Požadavek č. 3: Finanční odpovědnost

 • 1. Organizace musí být schopna uhradit své finanční závazky za všechny účastníky.
 • 2. Organizace bude mít dostatečné finanční zázemí, aby mohla ochránit peněžní prostředky, jež účastníci zaplatili, a aby mohla zaplatit veškeré finanční závazky vůči účastníkům.
 • 3. Nezávislý autorizovaný účetní znalec bude pro organizaci ročně připravovat audit či kontrolovat účetní závěrku.

Požadavek č. 4: Propagace

 • 1. Propagační materiály organizace budou odborně, eticky a přesně zobrazovat její účel, činnost a sponzorství.
 • 2. Organizace nebude vyhledávat hostitelské rodiny prostřednictvím inzerátů, zpráv, oznámení apod. ve veřejných médiích, které:
  a) nejsou v dostatečném předstihu před příjezdem studenta,
  b) se budou dožadovat soucitu či viny veřejnosti,
  c) budou jakkoli naznačovat, že student bude odmítnut, jestliže se okamžitě nenajde hostitelská rodina,
  d) budou označovat fotografie jednotlivých studentů včetně snahy zalíbit se daným rodinám.

 • U inzerátů ve veřejných médiích se požaduje toto:
  CSIET považuje následující slova či fráze za nepřijatelné: neodkladně nutné, nedopusťte, aby ze mě byl bezdomovec, toto je krizová situace, apod.

  Přijatelné: otevřete svá srdce a domovy, staňte se hostitelem zahraničního studenta pro výměnnou akci, apod.

  V inzerátu se povoluje použít fotografii studenta, jeho křestní jméno, zemi, ze které pochází a sestavený či všeobecný seznam jeho zájmů, aby byl zřejmý osobní charakter programu a druh zájmů, jež student má. Nemůžete konkrétně označit studenta jako někoho, kdo potřebuje domov. Rovněž se nesmíte odvolávat na studentovy sportovní schopnosti či výsledky. Musíte získat písemný souhlas k tomu, abyste mohli použít studentovu fotografii.

 • 3. Veškeré propagační materiály a činnosti musí odlišovat program a sponzorující organizaci od těch, jež vykonávají svou činnost pod:
  a) přidruženými či příbuznými firemními strukturami,
  b) stejnými nebo podobnými názvy anebo symboly.
 • 4. Organizace bude před zápisem plně informovat budoucí studenty a jejich rodiny o veškerých poplatcích, včetně školného, úhrad pro hostitelské rodiny a dalších požadovaných či dobrovolných výdajích. (Při informováni studentů o poplatcích v případech, kdy hostitelské rodiny poskytují studentům ubytování a stravu zdarma, by se mělo uvést, že poplatky zahrnují „výběr a umístění v hostitelských rodinách“ a v žádném případě by se nemělo naznačovat, že poplatky studentů zahrnují „ubytování a stravu“).
  Ani organizace ani její zprostředkovatelé nesmí propagovat programy jako příležitost ke školnímu sportování, maturitě na střední škole, výcviku v řízení motorového vozidla, domácím pracím, péči o dítě, zaměstnání či jiným činnostem, jež by mohly studenta, program či školu kompromitovat.
  Požadavek 4.4 konkrétně zakazuje organizaci a jejím zprostředkovatelům (včetně zahraničním partnerů), aby kromě jiného propagovaly své programy v souvislosti s poskytováním výše uvedených činností. Použití fotografií, jež by zobrazovaly tyto činnosti, bude velice přísně zkoumáno. Komise chápe slovo „propagace“ tak, jak je použito v Požadavku 4.4, jako konkrétní zaměření se na fotografie a (či) na text, který tyto činnosti popisuje, či na jejich zdůraznění. Jakékoli zdůrazňující fotografie a (či) text budou považovány za nedodržení požadavku.
 • 5. Organizace nebude uvádět či naznačovat ve svých propagačních materiálech či činnostech, že osoby, jež dostávají odměnu – kromě úhrady vlastních výloh – jsou dobrovolníci. (Dobrovolník je definován jako osoba, které se hradí pouze její vlastní výlohy. Pokud zástupce dostává pravidelnou odměnu, např. odměnu za každého umístěného studenta, nepovažuje se tato osoba za dobrovolníka.)

Požadavek č. 5: Výběr studentů a jejich informací

 • 1. Organizace bude pečlivě vybírat studenty-účastníky na základě kritérií, jež se k danému programu vztahují.
 • 2. Postup výběru pro programy s umístěním v rodinách bude zahrnovat pohovor se studenty-uchazeči.
 • 3. Výběr bude ukončen v dostatečném předstihu před odjezdem studenta, aby se zajistil dostatečný čas pro jeho přípravu a informování.
 • 4. Studenti dostanou příslušné informace před svým odjezdem a po svém příjezdu do země hostitele.
 • 5. Všichni přijíždějící studenti, kteří budou chodit na americkou střední školu, musí mít přiměřené znalosti anglického jazyka, aby se mohli úspěšně uplatnit.
 • 6. Všichni přijíždějící a odjíždějící studenti, kteří budou chodit na střední školu, musí mít přiměřenou akademickou přípravu, aby se mohli úspěšně uplatnit.

Požadavek č. 6: Umístění studenta

 • 1. U programů, které zahrnují pobyt v rodině, uskuteční organizace toto:
  a) vybere hostitelské rodiny na základě kritérií, jež se k danému programu vztahují (Organizace nebudou vědomě vyhledávat či povolovat umístění, k nimž dala podnět hostitelská rodina, škola, student či jeho/její rodiče, nebo jiná zainteresovaná strana na základě sportovních schopností.),
  b) provede osobně pohovory s budoucími hostitelskými rodinami v jejich domově (když se rodina bude chtít stát hostitelskou rodinou studenta a zástupce učiní první domácí návštěvu, aby program vysvětlil, nebude tato návštěva považována za „informování hostitelské rodiny“),
  c) vybere k sobě studenty a hostitelské rodiny na základě kritérií, jež se k danému programu vztahují,
  d) dokončí umístění v dostatečném předstihu před odjezdem studenta z domova tak, aby měl dostatek času na přípravu a informování o hostitelské rodině (pokud je to možné, měl by být student umístěn do hostitelské rodiny, jež se zavázala dlouhodobě hostit studenta ještě před jeho odjezdem z jeho/její rodné země. Pokud to není možné, lze studenta umístit do hostitelské rodiny nabízející krátkodobé ubytování, dokud nebude zajištěno ubytování dlouhodobé. Všechny rodiny nabízející krátkodobé ubytování musí být vybírány a musí jim být poskytnuty informace podle stejných kritérií jako u rodin nabízejících dlouhodobé ubytování. Umístění do rodiny nabízející krátkodobé ubytování musí být studentovi, jeho/její rodině a ředitel školy sděleno předem a musí být pro všechny přijatelné. Hostitelské rodiny nabízející krátkodobé ubytování mohou být rovněž samozřejmě využity v případě, kdy umístění do hostitelské rodiny nevyšlo a musí se zajistit nová rodina,
  e) poskytne hostitelské rodině příslušné informace a zaškolení (Komise navrhuje, aby tyto informace zahrnovaly informace o rodině a škole, o zvycích, náboženství a dalších aspektech rodné země studenta, informace o akademickém programu, do kterého byl student zapsán a informace o případných problémech se zřetelem na hostování studentů pro výměnnou akci a návrhy, jak tyto problémy zvládnout.).
 • 2. U programů, které nezahrnují ubytování v rodině, uskuteční organizace toto:
  a) zajistí ubytování na základě kritérií, jež se k danému programu vztahují,
  b) zajistí přiměřené ubytování pokud jde o místo, čistotu, bezpečnost, výživu a dozor,
  c) potvrdí ubytování v dostatečném předstihu před odjezdem studenta z domova.
 • 3. U programů, které zahrnují výuku na amerických středních školách, uskuteční organizace toto:
  a) zajistí písemné potvrzení o přijetí studenta od ředitele školy či jiného pověřeného školního pracovníka před odjezdem studenta na výměnnou akci z jeho či její vlasti,
  b) poskytne škole tyto informace o studentovi
  I. průběh školního vzdělání, včetně
  a) školních záznamů přeložených do angličtiny,
  b) počet let dokončeného studia před jeho/jejím příjezdem a počet požadovaných let k dokončení studia na střední škole v jeho/její rodné zemi
  II. znalost anglického jazyka
  III. příslušné informace o jeho/jejím prostředí
  IV. očekávání studenta od školní výuky

Požadavek č. 7: Provoz

 • 1. Organizace zajistí příslušnou péči a dozor studentů. Organizace bude mít přímou kontrolu při umisťování a dohledu přijíždějících studentů a při přijímání, propouštění a výměně zástupců pro danou oblast. Tato organizace nesmí navázat vztah s jiným subjektem, který zjevně tuto kontrolu uplatňuje.
 • 2. Pravidelný osobní styk se bude udržovat prostřednictvím místních zástupců organizace (Zástupci organizace by měli navázat kontakt alespoň jednou za měsíc, a to prostřednictvím telefonu, návštěvy či osobního kontaktu na schůzi. Mělo by se jednat zvlášť o kontakt se studentem a zvlášť o kontakt s hostitelskou rodinou, aby se oběma dala možnost projednat věci, které by jinak v přítomnosti druhé strany nemohli projednat).
 • 3. Organizace bude informovat studenta, hostitelskou rodinu a (či) jiného pověřeného pracovníka ve věci ubytování o cestovním itineráři v dostatečném předstihu před odjezdem z hostitelské země.
 • 4. Organizace poskytne příslušné podpůrné služby na místní úrovni, aby pomohla řešit požadavky a problémy, jež se týkají programu. (Např. konzultační služby, cestování, lékařská péče, jazykové problémy, změny hostitelské rodiny, krize).
 • 5. Organizace bude udržovat účinný systém výběru, školení a dozoru zástupců programu a skupinových vedoucích.
 • 6. Organizace poskytne jak přijíždějícím tak odjíždějícím studentům identifikační kartu se jménem studenta, jménem, adresou a telefonem hostitelské rodiny, jménem, adresou a telefonem místního zástupce, adresou a telefonem příslušného pracoviště organizace v dané zemi.
 • 7. Organizace bude udržovat důslednou, přesnou a průběžnou komunikaci s hostitelskými rodinami a školními úřady. (CSIET očekává, že kontakt bude podchycen formou nějaké oficiální dokumentace, např. měsíčního formuláře, písemného deníku, písemného záznamu, apod. To ale neznamená, že zástupci, kteří se denně či týdně vidí se svými studenty či s nimi mluví, musí o tom pokaždé učinit záznam. Spíš jde o to, aby pracoviště organizace mělo záznam o přizpůsobování, činnostech a vztazích studenta a hostitelské rodiny prostřednictvím alespoň měsíčního kontaktu s každým studentem a hostitelskou rodinou).
 • 8. Organizace poskytne studentovi, hostitelské rodině a škole možnost zúčastnit se následného hodnocení výměnného programu.
 • 9. Organizace bude mít připraveny příslušné postupy pro krizové situace, jež mohou během programu nastat.

Požadavek č. 8: Pojištění studentů

 • 1. Organizace zajistí pro každého studenta přiměřené zdravotní a úrazové pojištění. Toto pojištění bude:
  a) chránit studenty po dobu trvání programu,
  b) zajistí návrat do jejich rodné země v případě vážného onemocnění, nehody či úmrtí během programu
 • 2. Organizace poskytne studentům, hostitelským organizacím a příslušným pověřeným pracovníkům vytištěnou podrobnou informaci o podmínkách a omezeních pojistného krytí a o postupu při hlášení pojistné události.
 • 3. Úředníci a zaměstnanci organizace, kteří jsou placeni, nebudou dostávat odměny z prodeje pojistek uzavřených s účastníky programu.

Požadavek č. 9: Dodržování státních směrnic

 • 1. Organizace bude dodržovat veškeré příslušné státní směrnice týkající se mezinárodní výměny či jiné činnosti, která spadá pod její patronát.
 • 2. Organizace zodpovídá za informování Rady o jakékoli změně týkající se státního pověření, uznání, přijetí a (či) podpory.

V případě případných nesrovnalostí, platí anglická verze dokumentu.