Všeobecné informace

Nostrifikace - uznání studia

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 4. září 1991 ve znění pozdějších předpisů (tj. včetně znění pozměňovací vyhlášky č. 332 ze dne 18. 12. 1998)

o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví podle § 13 písm. g) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:

§1 Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o uznávání rovnocennosti a o podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, které jsou svým obsahem a zaměřením srovnatelné se základními školami nebo středními školami nebo vyššími školami na území České republiky zařazenými do sítě škol 1) (dále jen "základní škola nebo střední škola nebo vyšší škola").


§2 Uznávání rovnocennosti

(1)Vysvědčení vydané zahraniční školou státu, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se nenostrifikuje. Žadatel předloží doklady podle §4 odst. 2 písm. a) a odstavců 3 a 4. Školský úřad vydá do 15 dnů od obdržení žádosti potvrzení, v němž stanoví, s jakým vysvědčením je předložený doklad rovnocenný.

Vysvědčení vydaná zahraniční školou státu, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, platí na území České republiky, jsou-li opatřena nostrifikační doložkou podle vzoru v příloze této vyhlášky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§3 Nostrifikace

 • 1. Nostrifikací vysvědčení vydaného zahraniční školou se rozumí uznání platnosti vysvědčení o maturitní zkoušce, absolutoriu a jiné obdobné zkoušce a závěrečného vysvědčení na území České republiky.
 • 2. Školský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, která svým obsahem a rozsahem odpovídá základní škole nebo studiu stejného studijního oboru ve střední škole nebo vyšší odborné škole.
 • 3. Na žádost školského úřadu určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo z vlastního podnětu, ve sporných případech způsob nostrifikace vysvědčení vydaného zahraniční školou.

§4 Nostrifikační řízení

Nostrifikace se provádí na žádost, kterou podává absolvent zahraniční školy, nebo, je-li nezletilý, jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce (dále jen "žadatel") školskému úřadu, který je příslušný podle:

 • a. místa trvalého pobytu žadatele na území České republiky nebo
 • b. místa krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu na území České republiky, nemá-li žadatel na území České republiky trvalý pobyt.

Nemá-li žadatel trvalý ani krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky, rozhodne o nostrifikaci školský úřad, v jehož územním obvodu se nachází:

 • a. základní škola, která svým obsahem a rozsahem odpovídá podobné zahraniční škole,
 • b. střední škola nebo vyšší odborná škola, na níž studium odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá studiu na škole zahraniční.

K žádosti o nostrifikace vysvědčení vydaného zahraniční školou žadatel přiloží:

 • a. ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce nebo absolutoriu nebo jiné obdobné zkoušce nebo závěrečné vysvědčení, popř. potvrzení o úspěšném ukončení celého studia zahraniční školy, které odpovídá nejméně hodnocení prospěl, pokud to není patrné z vysvědčení vydaného zahraniční školou,
 • b. ověřený výpis předmětů v jednotlivých ročnících studia a jejich časovou dotaci (učební plán),
 • c. potvrzení o rozsahu praktického vyučování, pokud je profilující složkou vzdělání a pokud není obsahem učebního plánu.

Žadatel současně předloží ověřený překlad vysvědčení vydaného zahraniční školou a dokladů uvedených v odstavci 2 do českého jazyka.

Pravost podpisů a otisku razítka na originálech dokladů uvedených v odstavci 2 písm. a) musí být ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, němž má sídlo škola, která vysvědčení vydala, nebo notářstvím příslušného státu a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva.

§5 Doplňovací zkouška

 • 1. Doplňovací zkoušku se ověřují znalosti a dovednosti žadatele s ohledem na profil absolventa příslušné školy nebo studijního nebo učebního oboru, u žadatelů, kteří nejsou státním občany ČR, s výjimkou českého jazyka a literatury. Součástí doplňovací zkoušky může být praktická zkouška.
 • 2. Doplňovací zkoušku předepíše školský úřad v případě, že:
  a. studium v zahraniční škole odpovídá základní škole nebo studiu obdobného studijního oboru na střední škole a nebo studijního oboru vyšší odborné školy pouze zčásti,
  b. absolvent nesplní požadavky uvedené v §4 odst. 2 písm. b) a c).
 • 3. Základní školu, střední školu nebo vyšší odbornou školu, kde se doplňovací zkouška koná, termín a obsah doplňovací zkoušky určí školský úřad.
 • 4. Doplňovací zkouška se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu komise a její členy jmenuje školský úřad.
 • 5. O úspěšném složení doplňovací zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
 • 6. O doplňovací zkoušce se zhotovuje protokol.
 • 7. Jestliže ne území příslušného školského úřadu není:
  a. základní škola, která svým obsahem a rozsahem odpovídá podobné zahraniční škole
  b. střední škola nebo vyšší obdobná škola, na níž studium odpovídá nebo alespoň z části odpovídá studiu na škole zahraniční, poskytne tomuto školskému úřadu na vyžádání součinnosti k nostrifikaci školský úřad, na jehož území se taková základní škola, střední škola nebo vyšší odborná škola nachází.

§6

 • 1. Školský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou do 15 dnů od obdržení žádosti, popř. po vykonání doplňovací zkoušky. Pokud se při nostrifikaci postupuje podle §3 ost. 3, lze lhůtu prodloužit až na 60 dnů od obdržení žádosti.
 • 2. Pokud školský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, opatří je nostrifikační doložkou podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky. Doklady předložené podle §4 odst. 2 a 3 se nevracejí.
 • 3. Pokud vysvědčení nelze nostrifikovat, oznámí školský úřad písemně tuto skutečnost žadateli a vrátí mu doklady uvedené v §4 ostr. 2 a 3, a to ve lhůtě podle odstavce 1.

§7 Společná a závěrečná ustanovení

 • 1. Vysvědčení opatřené nostrifikační doložkou platí na území České republiky ode dne uvedeného v nostrifikační doložce.
 • 2. Za potvrzení rovnocennosti nostrifikace vysvědčení vydaného zahraničního školou zaplatí žadatel školskému úřadu úhradu ve výši 50,- Kč, která je příjmem příslušného školského úřadu.
 • 3. O vydání nostrifikačních doložek vedou školské úřady evidenci.

§8

Zrušuje se vyhláška č. 31/1981 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. Ledna 1999.

Ministr:
Mgr. Zeman v.r.