Všeobecné informace

Pojištění v ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Vážená paní, Vážený pane,
Dnem 1. července 1996 vstoupil v platnost zákon č. 137/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tímto zákonem se rozšiřuje okruh nezaopatřených dětí pro nárok na dávky státní sociální podpory o děti, které studují na středních nebo vysokých školách v zahraničí. Tato novela má zpětnou účinnost od 1. 1. 1996 a na jejím základě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o tom, zda je konkrétní studium v zahraničí postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice. Vedle dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na dopravu) slouží rozhodnutí ministerstva i pro uplatňování dalších nároků podle jiných zákonných norem, zejména pro:

  • Dávky nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství)
  • Zdravotní pojištění
  • Daň z příjmu
  • Důchodové pojištění (sirotčí důchod, starobní důchod - zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)
  • Odklad vojenské základní (náhradní) služby
  • Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne podle citovaných zákonů o postavení Vašeho studia v zahraničí a zašle Vám pět originálních vyhotovení kladného rozhodnutí, které můžete použít na některý z uvedených účelů s tím, že pro každý školní rok přiložíte potvrzení zahraniční školy o studiu. Rozhodnutí má správní charakter a vydává se na období celého studia. V případě ztráty rozhodnutí Vám bude vyhotoven jeho opis a zaslán po zaplacení správního poplatku ve výši 50,- Kč. Jakékoli změny (ukončení nebo přerušení studia) jste povinen(a) hlásit příslušnému orgánu do osmi dní. Přestoupíte-li na jinou školu, je nutné vydat nové rozhodnutí o postavení studia na této škole, a to na základě žádosti obsahující Vaše jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, název a sídlo zahraniční školy, stát studia. K této žádosti dále přiložte originál (nebo úředně ověřenou kopii) potvrzení zahraniční školy o studiu (s datem jeho zahájení a předpokládaného ukončení) opatřené razítkem školy a podpisem oprávněné osoby a učební plán s výčtem vyučovacích předmětů a počtem vyučovacích hodin v týdnu.

K potvrzení vydaném v jiném než slovenském, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce je třeba přiložit překlad do českého jazyka.

Studium v zahraničí - oznamovací povinnost

Za účelem zařazení mezi nezaopatřené děti musí pojištěnec, který studuje v cizině a požaduje, aby za něj platil pojistné stát, předložit zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o tom, že uznává studium na příslušné škole v cizině za postavené na roveň studia na střední nebo vysoké škole v České republice.

Student (nebo jeho zákonný zástupce) musí také zdravotní pojišťovně oznámit datum zahájení studia, které doloží originálem nebo úředně ověřenou kopii (notářem nebo úřadem) potvrzení zahraniční školy o studiu, opatřené razítkem a podpisem. Musí také oznámit datum ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia a přerušení studia. K takému oznámení připojí originál nebo úředně ověřenou kopii vysvědčení, diplomu případně jiného dokladu o ukončení studia.

Je-li některý doklad vystaven v jiném než českém, slovenském, anglickém a německém jazyce, předloží rovněž jeho úředně ověřený překlad. Doklad o ukončení studia lze nahradit úředně ověřenou kopií Rozhodnutí MŠMT ČR vydaného po ukončení studia pro účely důchodového pojištění, v němž je datum zahájení a ukončení studia uvedeno.

Výňatek Zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 7

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce: a) nezaopatřené děti: nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní podpoře (Zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.)

§ 8 Povinnost platit pojistné

(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn nebo pokud se mu v cizině poskytuje zdravotní péče bez přímé úhrady na základě mezinárodních smluv a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty první uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotním pojišťovny opět přihlásí, nemá pojištěnec nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, to neplatí v případech, kdy je poskytována v cizině zdravotní péče bez přímé úhrady na základě mezinárodních smluv. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné tak, jako by podle tohoto ustanovení nepostupoval. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.

ČÁST TŘETÍ
PRÁVA A POVINNOST PLÁTCŮ POJISTNÉHO

§10 Oznamovací povinnost plátců pojistného

(5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle §7. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.