Podmínky užití

 

Tento webový server (dále jen server) je majetkem společnosti StudyPoint s.r.o. (dále jen StudyPoint), která má všechna práva vyhrazena. Přístup k tomuto serveru a jeho používání jsou povoleny podle těchto smluvních podmínek.

 

Ochrana duševního vlastnictví

 

Obsah serveru StudyPoint včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek můžete kopírovat za následujících podmínek:

 

  • Materiály mohou být použity pouze pro osobní, nekomerční potřebu.
  • Kopie a odvozená díla musí mít všechna autorská práva a poznámky o duchovním vlastnictví, které jsou obsaženy v původních materiálech.
  • Produkty, technologie nebo postupy popsané na tomto serveru mohou podléhat jiným právům na duchovní vlastnictví společnosti StudyPoint nebo třetích stran. Žádná licence pokud jde o tato práva na duchovní vlastnictví není udělena a práva nemohou být nijak reprodukována nebo přidělena bez písemného souhlasu jejich vlastníků.

Neposkytování záruky za úplnost a přesnost

Tento server může obsahovat části a odkazy na další internetové stránky, které nejsou udržovány nebo kontrolovány a StudyPoint za obsah těchto stránek nebude odpovědný. Odkazy a části stránek třetích stran jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí, a to neznamená, že StudyPoint souhlasí s jejich obsahem nebo je nějak spojena s jejich provozovatelem.

 

Tento server může obsahovat texty s technickými nebo jinými nepřesnostmi či typografickými chybami, které mohou být opravovány podle výhradního uvážení StudyPoint. Opravy a změny na tomto serveru mohou být provedeny v kterýkoli pozdější den. StudyPoint může kdykoli provádět úpravy, zlepšení a/nebo změny ve smluvních podmínkách, zobrazených na tomto serveru nebo u produktů a služeb, na něž je zde uvedeno odvolání.

 

Odmítnutí zodpovědnosti

 

StudyPoint neponese v žádném případě zodpovědnost za žádné škody, včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoli škod, které vzniknou jakýmkoli způsobem v důsledku přístupu, použití nebo neschopnosti přistupovat nebo používat server. StudyPoint rovněž nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s materiály, vlastnostmi nebo doporučeními a jakýmikoli informacemi uvedenými na tomto serveru.

 

Poznámky a sdělení

Vámi doručené informace prostřednictvím tohoto serveru nebudou považovány za důvěrné. StudyPoint nebude zodpovědná za zachování důvěrnosti takových informací ani nebude zodpovědná za jakékoli jejich používání nebo zveřejnění. Veškeré takové informace jsou a zůstanou výlučným a výhradním vlastnictvím firmy StudyPoint a mohou být použity pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez náhrady. StudyPoint uvítá vaše poznámky ke stránkám nebo k našim produktům, firma StudyPoint však žádné nevyžádané náměty, návrhy nebo materiály, které se týkají rozvoje, konstrukce, výroby nebo obchodování našimi produkty, nevyhledává.

 

Řídící právo a zákony

Tyto smluvní podmínky se budou řídit, budou vykládány a prováděny podle zákonů České republiky.